MVO Prestatieladder

De MVO Prestatieladder is een certificatienorm, waarmee objectief prestaties op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kunt worden aangetoond. Het gebruikt o.a. de principes in internationale richtlijnen voor sustainability (ISO 26000), stakeholdermanagement (AA1000) en indicatoren en rapportage (GRI). Daardoor is de MVO Prestatieladder internationaal erkend én toepasbaar.

MVO-managementsysteem en MVO-beleid

Om invulling te kunnen geven aan het bereiken van de MVO-doelstellingen, heeft de RB+ Groep in 2021 een MVO-managementsysteem geïmplementeerd in overeenstemming met de MVO Prestatieladder en is er een helder MVO-beleid geformuleerd. De directie is nauw betrokken bij de opzet, implementatie en verbetering van het MVO-managementsysteem. De directie toont deze betrokkenheid door in haar bedrijfsmatig handelen:

  • Inhoud te geven aan de kernwaarden veiligheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid.
  • De zorg voor veiligheid, gezondheid van medewerkers en derden hoger te stellen dan economisch gewin.
  • Steeds het belang van het voldoen aan de eisen en reële verwachtingen van klanten en het voorkomen van milieuvervuiling, alsmede het continue verbeteren hiervan, als uitgangspunt te nemen bij het sturen van de bedrijfsactiviteiten.
  • Zich middels een milieubeleid te richten op het beperken van energie- en grondstoffenverbruik primair in de eigen organisatie alsmede in onze adviezen aan klanten.
  • Zich minimaal te houden aan alle wettelijke voorschriften, met name die op het gebied van integriteit, veiligheid, gezondheid en milieu alsmede het economisch verkeer.
  • Jaarlijks meetbare MVO-doelstellingen te formuleren.
  • Jaarlijks het MVO-managementsysteem te beoordelen ten einde te bewerkstelligen dat de opvolging van het managementsysteem wordt beoordeeld op voortdurende geschiktheid en continue verbetering.

Voor het realiseren van het dit beleid stelt de directie de benodigde tijd, personeel en middelen beschikbaar. De directie rekent op de medewerking van alle betrokkenen om dit MVO-beleid te realiseren. De directie is aanspreekbaar op deze beleidsverklaring, de verklaring wordt binnen de organisatie op diverse manieren gecommuniceerd en is middels de eigen website publiek gemaakt. Deze beleidsverklaring is namens de directie van de RB+ Groep in samenspraak met Robert Bijlsma (CEO) opnieuw bekrachtigd op 27 februari 2023 te Waalwijk door Joep Sijtsma (Algemeen Manager en MVO-Coördinator).

MVO Jaarverslag

Jaarlijks worden de materiële en relevante MVO-thema's vastgesteld en de resulterende MVO-doelstellingen geëvalueerd. Deze jaarlijkse evaluatie van de MVO-doelstellingen en de vaststelling van nieuwe MVO-doelstellingen voor de komende periode, worden telkens vastgelegd in ons MVO Jaarverslag. Het meest actuele jaarverslag (over 2022) en ons certificaat van de MVO-Prestatieladder vindt u hieronder:

Heeft u hier vragen over?

Joep Sijtsma

Manager 
RB+ Groep
  +31 (0)416 56 10 10 
  joep@rbplus.nl

2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.