Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

“Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is aan de orde van de dag en is sterk in ontwikkeling. Zo is er de laatste jaren toenemende aandacht voor de klimaatproblematiek, voor de ontwikkeling van een circulaire economie, voor de snel afnemende biodiversiteit, voor vraagstukken van behoorlijk bestuur (zoals bedrijfsethiek, eerlijkheid in de handel, en belastingontwijking), voor goed werkgeverschap in tijden van flexibilisering van de arbeidsmarkt, voor de impact van globalisering op mens en milieu in ontwikkelingslanden, voor gelijke behandeling, de impact van micro plastics etc. Er wordt steeds meer verwacht van het bedrijfsleven dat zij een bijdrage levert aan een adequate aanpak van dit soort complexe maatschappelijke problematieken.

Daarnaast is het duidelijk dat de economie en maatschappij een transitie doormaken waarbij de balans tussen economie en ecologie verandert. Dit is wellicht het meest duidelijk op het gebied van de energietransitie: het gebruik van fossiele brandstoffen gaat over in het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Zowel de grondstoffen- als de afvalproblematiek impliceren dat een transitie naar een circulaire economie hard nodig is.” (Bron : De MVO Prestatieladder, versie 3.0)

De RB+ Groep probeert binnen haar invloedssfeer invulling te geven aan deze MVO-problematiek door oude patronen te doorbreken en anders vorm te geven, en door nieuwe ontwikkelingen op te starten. Rome is ook niet op één dag gebouwd, maar door met volharding structureel de juiste kant op te sturen, bereiken we onze doelen en kunnen we onze stip steeds verder op de horizon zetten. Ons MVO-beleid is gestoeld op onze drie kernwaarden, die al sinds jaar en dag diep verankerd zijn in onze organisatie: Veiligheid, Betrouwbaarheid en Duurzaamheid.

Kernwaarde Veiligheid

De RB+ Groep heeft vanaf haar oprichting het doel gehad een veilige leefomgeving voor mensen te creëren. De RB+ Groep realiseert dit doel door inzet van haar specialisme : bouwkundige brandpreventie. Met dit specialisme levert de RB+ Groep een belangrijke bijdrage aan (brand)veilige gebouwen voor iedereen die die gebouwen betreedt: bewoners, gebruikers én bezoekers. Die gedachte van veiligheid beperkt zich niet tot buiten. Ook binnen de organisatie is veiligheid een prominent onderwerp voor de RB+ Groep. Veiligheid van haar medewerkers, en dat dan niet alleen in tastbare vorm, zoals bijvoorbeeld fysieke veiligheidsmaatregelen bij de uitvoering van werkzaamheden op bouwprojecten, maar ook veiligheid op sociaal en ethisch vlak. Iedere medewerker moet zich veilig kunnen voelen.

Onze certificeringen voor de kernwaarde Veiligheid:
Veiligheidsladder / Safety Culture Ladder (SCL)
Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA**)
MVO-Prestatieladder
Veilig Werken Doen We Samen

Kernwaarde Betrouwbaarheid

De RB+ Groep heeft eerlijk zaken doen altijd al hoog in het vaandel staan. Transparantie richting opdrachtgevers en andere stakeholders staat voorop. Achterkamertjespolitiek is iets waar de RB+ Groep ver weg van blijft. De RB+ Groep gaat immer uit van eigen kracht en gebruikt niet de tekortkomingen van een ander om zelf hogerop te komen. Betrouwbaarheid uit zich ook in het nakomen van afspraken en het niet proberen weg te moffelen van gemaakte fouten. De uitdrukking ‘Recht is recht en krom is krom’ is daarbij een vaak gehanteerd motto binnen de RB+ Groep.

Onze certificeringen voor de kernwaarde Betrouwbaarheid:
MVO-Prestatieladder

Kernwaarde Duurzaamheid

De RB+ Groep draagt, ook in grote mate bij monde van haar directeur, de natuur een zeer warm hart toe. Daartoe probeert de RB+ Groep binnen haar invloedssfeer in de keten, maar ook daarbuiten, de natuur een handje te helpen door onder andere het beperken van haar CO2-footprint, haar activiteiten op het gebied van natuurbeheer en door het aanplanten van bos. Inspanningen waarvan de RB+ Groep zich heeft voorgenomen om die de komende jaren nog verder te intensiveren.

Onze certificeringen voor onze kernwaarde Duurzaamheid:
CO2-Prestatieladder
Forest Stewardship Council®(FSC®, licentiecode FSC-C179654) bij onze werkmaatschappij Van der Aa Brandwerende Applicaties
MVO-Prestatieladder

Certificeringen

Tot slot nogmaals al onze certificeringen op een rijtje:
MVO-Prestatieladder
Veiligheidsladder / Safety Culture Ladder (SCL)
Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA**)
CO2-Prestatieladder
Forest Stewardship Council®(FSC®, licentiecode FSC-C179654) bij onze werkmaatschappij Van der Aa Brandwerende Applicaties

Wat kan de RB+ Groep voor u betekenen?

Peter den Hartog

Technisch Directeur
RB+ Groep
  +31 (0)416 56 10 10

  peter@rbplus.nl

2024 © Created by Postads. Alle rechten voorbehouden.